Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Online

Programma

09:00

Registratie

10:00 Drs. Sander van Arum

Opening door de dagvoorzitter

Drs. Sander van Arum, expert en voorzitter bestuur bij Stichting Civil Care; orthopedagoog, psychotherapeut en systeemtherapeut; voorheen o.a. hoofd behandelzaken bij De Waag Nederland en voorzitter sectie forensische systeemtherapie NVRG. Co-auteur van het landelijk visiedocument 'Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg' (Vogtländer & Van Arum 2016).

10:05 Drs. Sander van Arum

Visie op Huiselijk Geweld

Drs. Sander van Arum, expert en voorzitter bestuur bij Stichting Civil Care; orthopedagoog, psychotherapeut en systeemtherapeut.

Het is heel mooi dat de visie gefaseerde ketenzorg landelijk breed geaccepteerd is maar er moeten nog flink wat stappen gezet worden, ook door organisaties, om uitvoerende professionals in staat te stellen echt zo samen te werken. De grootste uitdaging is gericht samenwerken om het voorlopig veilig genoeg te krijgen (directe veiligheid) in relaties en gezinnen die structureel onveilig zijn. Naast de cliënten zelf is de belangrijkste partner bij die directe veiligheid hun sociale netwerk, aangevuld met de professionals die het gezin al kennen, zoals bijvoorbeeld school en huisarts. Het is daarom beter te spreken van gefaseerde netwerkzorg. Deze uitdaging is haalbaar maar vraagt om een lange adem.
10:30 Katinka Lünnemann

Patronen van geweld: macht of onmacht?

Dr. Mr. Katinka Lünnemann, bijzonder lector Effectieve bescherming van kinderen, Hogeschool Utrecht en senior-onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.

Het stoppen van geweld is een voorwaarde voor het kunnen herstellen ervan. Maar hoe krijgen we veiligheid voor elkaar? Hier is geen eenduidig antwoord op. Geweld in relaties en gezinnen kent verschillende gezichten, van ernstig controlerend geweld, tot uit de hand lopende conflicten uit onmacht. De kindproblematiek kan voorop staan, of juist LVB of psychiatrische problematiek. Of er is onveiligheid rond omgang met kinderen na echtscheiding. Deze verschillende patronen vragen verschillende afspraken met betrokkenen en verschillende maatregelen. In deze presentatie vertelt Katinka Lünnemann over de verschillende geweldspatronen; wat zijn specifieke elementen daarvan en wat betekent dit voor de inzet van hulp en veiligheidsmaatregelen?
11:00

Koffie- en theepauze

11:30 Drs. Linda Vogtländer Jolanda van Boven

De TOP-3 methodiek en de AVG

Mr. Jolanda van Boven, jurist, gespecialiseerd in gezondheidsrecht en privacywetgeving, directeur Van Boven Juridisch Adviesbureau.
Drs. Linda Vogtländer, 1e auteur van de Visie en de TOP-3 methodiek. Hoofdopleider/supervisor, Stichting Civil Care.

De ‘TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid’ vloeit voort uit de ‘Visie gefaseerde ketenzorg’. De methodiek bestaat uit drie fasen en stuurt erop dat professionals, cliënten en hun netwerk binnen ieder van de 3 fasen de problemen - gerelateerd aan veiligheid - gezamenlijk zullen ordenen, prioriteren en aanpakken. Daarvoor is nodig dat we elkaar - niemand uitgezonderd - ontmoeten, relevante informatie uitwisselen, aanspreken op verantwoordelijkheden en afspraken maken.
Dat leidt tot vragen zoals: levert de AVG belemmeringen op om deze doelen te bereiken; hoe gaan we binnen de TOP-3 methodiek zorgvuldig om met het delen van informatie en welke andere regels moeten we in acht nemen en hoe?
12:15

Lunchpauze

13:15 Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters

Justitiële visie

Mr. Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters, Landelijk Officier van Justitie Zeden, Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, Openbaar Ministerie.

Een deel van de huiselijk geweld zaken komt in het strafrecht terecht. De politie voert een opsporingsonderzoek uit en het Openbaar Ministerie heeft het gezag over die opsporing. Hoe verhoudt het strafrechtelijk onderzoek zich tot de aanpak en werkzaamheden van de netwerkpartners, zoals Veilig Thuis?
Welke juridische mogelijkheden, maar ook grenzen, zijn er in de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweldzaken? Op welke manier werkt het OM samen met het sociaal domein? Daarover wordt u in dit onderdeel op interactieve wijze meegenomen.
13:45 Remco van Ierssel Arno van Dam

Hoe betrekken we daders bij het voorkomen van huiselijk geweld?

Prof.dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog. Bijzonder hoogleraar ‘Antisociaal gedrag, Psychiatrie en Maatschappij’, Tranzo, Tilburg University. Hoofd wetenschappelijk onderzoek GGZ WNB.
Remco van Ierssel, ervaringsdeskundige.

Een belangrijke sleutel tot het verminderen van huiselijk geweld ligt bij de plegers van huiselijk geweld. Om hen te kunnen helpen bij verandering is het belangrijk dat we begrijpen wat hen drijft. Wat is de reden waarom ze thuis gewelddadig zijn en wat zouden drijfveren kunnen zijn om te veranderen. In deze presentatie wordt ingegaan op de verschillende achtergronden en dynamieken die bij daders kunnen spelen en worden handvatten en suggesties gepresenteerd die kunnen helpen bij gedragsverandering.
14:15

Theepauze

14:45 Varisha Goerdial Jaël Elkerbout

Traumasensitief werken binnen de visie gefaseerde keten/netwerk-zorg

Drs. Jaël Elkerbout en drs. Varisha Goerdial, projectleiding Project Trauma van Geweld hoort nergens thuis.

Het versterken van traumasensitiviteit is één van de prioriteiten van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis. Dit gebeurt in samenwerking met de praktijk, via op maat trajecten en via ontwikkeling van tools. Varisha en Jaël lichten dit toe en gaan dieper in op hoe traumasensitiviteit vorm kan krijgen bij het werken aan achtereenvolgens directe veiligheid, risico-gestuurde zorg en herstel. Welke vragen passen bij welke fase en welke professional kan op welke manier bijdragen aan een trauma-aanpak?
In de congresspecial reikt projectleider Dr. Channa Al aanvullend drie remedies aan om in je eigen praktijk traumasensitiever aan de slag te gaan.
15:15 Nicole van Gelder

Partnergeweld en online hulp: de SAFE interventie

Nicole van Gelder, MSc, Pedagogische Wetenschappen. Tevens promovenda (onderzoek met betrekking tot partnergeweld en eHealth) en Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc.

Deze bijdrage start met een korte inleiding over partnergeweld, met specifieke aandacht voor psychisch geweld en de invloed van beeldvorming. Vervolgens wordt er ingegaan op online hulp bij huiselijk geweld, dat zeker tijdens de coronacrisis een opmars heeft gemaakt. Buitenlandse online interventies met betrekking tot partnergeweld worden besproken en de Nederlandse online interventie SAFE (www.safewomen.nl) wordt geïntroduceerd. SAFE richt zich op vrouwen die partnergeweld mee maken en biedt informatie en opties voor hulp en steun. Deze interventie is online sinds april 2019 en is ontwikkeld door een team onder leiding van prof.dr. Sabine Oertelt-Prigione, vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (met subsidie van ZonMw). Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar onder andere de effectiviteit van de SAFE interventie.
15:45 Miranda Freriks

Het hele verhaal is soms nodig: vragen aan (en over) een pleger van seksueel misbruik- deel 2.

Miranda Freriks, ervaringsdeskundige. Maakte een documentaire over vroegkinderlijk seksueel misbruik. Daarnaast heeft zij achttien korte filmpjes gemaakt waarin deskundigen duiding geven aan de documentaire en vragen beantwoorden die in je opkomen als je de documentaire hebt gezien. Een van deze deskundigen is Sander van Arum, waarmee zij gezamenlijk zal spreken op het congres.
Drs. Sander van Arum, psychotherapeut/ systeemtherapeut, Stichting Civil Care. Supervisor en hoofdopleider Centrale Rino Groep.

Hoe kennis over motieven van plegers, cliënten en traumabehandelaars kan ondersteunen.

In de film ‘Niets aan de hand’ heeft Miranda een gesprek met degene die haar als kind jarenlang seksueel misbruikte. Ze heeft vragen die alleen hij kan beantwoorden. Dit gesprek hielp Miranda het verhaal zo compleet mogelijk te maken. Door daarnaast te sparren met Sander, een ervaren plegerbehandelaar, kreeg Miranda meer zicht op motieven van de pleger. Zij gebruikte dit om meer greep te krijgen op de gevolgen die het misbruik heeft gehad voor haar ontwikkeling. Dat bood haar een kans op een leuker leven.
In de interactieve presentatie gaan Miranda en Sander in gesprek met de deelnemers over hoe kennis over motieven van plegers, cliënten en traumabehandelaars kan ondersteunen. De documentaire is inmiddels uitgezonden bij BNNVARA. Deze uitzending heeft veel teweeg gebracht bij familieleden en andere omstanders. Omstanders zijn een vaak vergeten groep. Maar ook zij zijn vaak getraumatiseerd geraakt door wat er is gebeurd, hebben veel vragen en zitten vast in het web van het systeem.

Er wordt dringend geadviseerd de documentaire ‘Niks aan de hand’ te bekijken voorafgaand aan dit congres op www.niksaandehand.com
16:30 Drs. Sander van Arum

Afsluiting door de dagvoorzitter

Door dagvoorzitter Sander van Arum