Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


24 november 2022 | De Reehorst Ede

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt een naambadge, congrestas met de factsheet Intieme Terreur, blocnote en pen.

10:00 Sander van Arum

Opening door de dagvoorzitter

Drs. Sander van Arum, Civil Care

Sander van Arum van verbindt als dagvoorzitter de presentaties binnen het kader van de landelijk breed omarmde Visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid met de bijbehorende TOP-3 plannen. Net als bij alle geweld, verwaarlozing en misbruik binnen afhankelijkheidsrelaties geldt ook bij intieme terreur dat eerst het patroon van onveilige situaties moet worden gestopt om slachtoffers tegen verdere schade beschermen. Vervolgens worden de onderliggende problemen die tot onveilige situaties leiden behandeld of gebufferd en dan wordt volledige deelname aan het sociale en maatschappelijke leven ondersteund.

10:15 Katinka Lünneman

Intieme terreur - dwingende controle

Mr. dr. Katinka Lünnemann, Senior onderzoeker, Verwey-Jonker Instituut, bijzonder lector ‘Effectieve bescherming van kinderen’, Hogeschool Utrecht

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut komen 5 gezinsprofielen naar voren. Katinka licht ook toe wat de overlap is tussen de profielen met speciale aandacht voor intieme terreur.

Intieme terreur is de lastigste categorie om te herkennen én de gevaarlijkste. Uit de cijfers kwam naar voren dat bij het profiel intieme terreur het geweld ernstiger is en er meer trauma voorkomt ̶ ook bij de kinderen ̶ dan bij een gezin in de stress.

Uit ander onderzoek naar daderprofielen blijkt dat van de plegers van intieme terreur met name de mannelijke plegers moeilijk bereikbaar zijn voor hulp, en hun gedrag moeilijk te beïnvloeden is. Dit vraagt vaak om het stellen van hogere eisen aan de bescherming en veiligheid. Er is hooggekwalificeerde kennis nodig om deze groep te motiveren. Hiertoe moet waarschijnlijk eerder (forensische) GGZ-kennis ingezet worden.

Tot voor kort waren er twee werelden: partnergeweld en kindermishandeling. Die twee werelden komen nu steeds meer bij elkaar. Dat is nodig, al botsen de visies volgens Katinka soms.

10:45 Jeannette Schasfoort

Intieme terreur: gevolgen voor slachtoffers

Jeannette Schasfoort, bestuurder Stichting Het Verdwenen Zelf

Psychisch / emotioneel geweld in relaties of anders gezegd dwingende controle in relaties (coercive control) heeft een enorme impact op mensen die dit meemaken terwijl ze het zelf (vaak) niet doorhebben waar ze in zitten. Hoe werkt dit en hoe kan dit? Hoe herken je als hulpverlener de dynamiek in deze relaties, de blinde vlekken in de samenleving, de hulpverlening en mogelijk je eigen organisatie? En hoe kun je als hulpverlener deze dynamiek leren kennen en ervoor zorgen dat je niet meegezogen wordt in deze bestaande patronen?

11:15

Koffie- theepauze & informatiemarkt

11:45 Wilde Kastanje Training & Opleiding

Intieme terreur: inzichtelijk en invoelbaar

Interactieve plenaire workshop door Wilde Kastanje Training & Opleiding.

Wilde Kastanje Training & Opleiding, sys­te­misch werk en op­los­sings­ge­richt wer­ken

Ervaar hoe de IK JIJ WIJ werkmethode van Wilde Kastanje en de TOP-3 methodiek van de Visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid jou als professional kan ondersteunen als je stuit op signalen van intieme terreur. Wilde Kastanje Training & Opleiding is gespecialiseerd in gespreksvoering en samenwerking bij preventie en aanpak van kindermishandeling en partner van Stichting Civil Care. Wij werken landelijk met professionals in de hele keten van zorg, welzijn, onderwijs en justitie.

13:00

Lunchpauze

14:00 Ellen Vermeulen René Haring

Ervaringsdeskundigheid: slachtoffer en pleger

Ellen Vermeulen, Ervaringsdeskundige bij Moviera (MDA++, De Pion en Maatje achter de Voordeur), daarnaast (trauma)therapeut bij eigen praktijk School4life
René Haring, Agressie, en daarna? | Lid van Programmateam Ervaringsdeskundigheid Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming

Sander interviewt Ellen Vermeulen en René Haring over hun ervaringen als slachtoffer en pleger met onder andere psychische mishandeling binnen het gezin en de partnerrelatie. Speciale aandacht is er voor wat zij beiden nodig hadden om weer deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

Ellen heeft 10 jaar in een relatie gezeten waar verschillende vormen van eenzijdig geweld voorkwamen. Jaren na de scheiding kwam ze pas tot het besef hoeveel invloed dit heeft gehad en hoe ze jaren later nog vanuit een onbewuste angst leefde. Ze vertelt tijdens het congres onder meer wat haar hielp om uit de cirkel van geweld te stappen en wat belangrijk was in haar herstel.

René Haring is oprichter van Agressie, en daarna? In zijn verleden heeft hij zich schuldig gemaakt aan huiselijk geweld. Daar is hij voor opgepakt en vastgezet, kreeg een huis-, contact-, en een straat/gebiedsverbod en is uiteindelijk berecht en veroordeeld. Door deze veroordeling moest hij een verplicht behandeltraject in, kreeg agressieregulatietrainingen en reclasseringstoezicht. Na twee jaar was de strafmaatregel afgelopen, was er geen nazorg en kon hij het zelf weer uitzoeken. Een terugval was zeker aanwezig. Daarom heeft hij in 2016 zijn eigen nazorg gecreëerd, juist om herhaling te voorkomen. Tegenwoordig zet hij zich volledig in voor betere, snellere, en langdurige plegeraanpak, -ondersteuning en -begeleiding met als doel de cirkel van geweld duurzaam te doorbreken en recidive te voorkomen.

14:45 Nathalie van Waterschoot

Systeemfouten en beoogde oplossingen in de jeugdbescherming en familie- en jeugdrechtspraak

Mr. Nathalie van Waterschoot, Senior rechter en ervaringsdeskundige ex-partnergeweld

Verzeild in procedures over omgang en gezag. Conclusie: De waarheidsvinding was onder de maat, het ontbrak aan regie en communicatie, verslagleggingen waren niet op orde, beslissingen werden te laat genomen, een effectief klachtrecht was er niet, en individuele rechtsbescherming was in de familierechtspraak ver te zoeken. Instanties gaan er ten onrechte vanuit dat conflictscheidingen zonder meer worden veroorzaakt door twee ruziënde ouders, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat daarvan in veel gevallen geen sprake is. Vaak gaat het om eenzijdig (ex-)partnergeweld of geweld van een ouder jegens een kind, al dan niet veroorzaakt door psychiatrische problematiek.
15:15

Koffie- theepauze & informatiemarkt

15:45 Deelsessies

Deelsessies

Meer informatie over de verschillende sessies vindt u in het deelsessieoverzicht.
Tijdens het aanmelden kunt u uw voorkeur aan ons doorgeven.
17:00

Borrel met hapje en drankje