Contact|

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 november 2024 | De Reehorst Ede

13. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: Gezinsgericht, Rechtsbeschermend & Transparant, Eenvoudig, Lerend

Hoe ziet volgens het Toekomstscenario de kind- en gezinsbescherming er over vijf tot tien jaar uit?


Samengevat is dat integraal systeem- en mensgericht werken in een lerende omgeving en een eenvoudig stelsel:
• Om kinderen en volwassenen (0 – 100), gezinnen en huishoudens heen staat het lokaal (wijk)team dat hulp verleent.
• Er is voor een gezin of huishouden één vast gezicht binnen het lokaal (wijk)team dat indien nodig samen optrekt met een professional uit een op te richten regionale veiligheidsorganisatie met als werknaam regionaal veiligheidsteam.
• Het regionaal veiligheidsteam heeft (ten opzichte van het lokaal team aanvullende) expertise en bevoegdheden op gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens. In deze organisatie zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht, maar er kunnen ook andere of nieuwe functies nodig zijn.
• Professionals van lokale teams, regionale veiligheidsteams en specialistische aanbieders werken gezins-/systeemgericht integraal samen aan het effectief en duurzaam borgen van duurzame veiligheid. Professionals worden ook daadwerkelijk gefaciliteerd om samen te werken en een lerende omgeving te vormen.
• Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld.

De verschillende onderdelen grijpen op elkaar in. Een andere manier van werken op alle niveaus in het stelsel die door dit stelsel wordt gefaciliteerd. 

Wat betekent dat voor de komende jaren? U wordt meegenomen in het meerjarige programmaplan 2024-2026: hoe wordt de benodigde transformatie in de komende jaren concreet ingezet en vormgegeven. Wat is de tijdsplanning van de te nemen besluiten en van de ontwikkelagenda?

In een panelgesprek kunt u David en Kitty en andere leden van het programmateam vragen stellen en met ze in gesprek gaan.

Leerdoelen
Het toekomstscenario raakt iedereen (leden van het huishouden, professionals en ervaringsdeskundigen) die betrokken is bij de bescherming van jongeren en volwassenen die te maken hebben met structurele onveiligheid in hun gezins- en partnerrelaties. Dat vraagt om meedenken en samen leren van professionals van Jeugdbeschermingsketen, Vrouwenhulpverlening, Wijkteams maar ook de Jeugdzorg en de Volwassenenzorg zoals verslavingszorg en LVB zorg.

 

David Lamas: Programmadirecteur Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming
Kitty van Julsingha: Actielijnhouder Beproeven, verbreden en versterken Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming namens Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)