Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


23 november 2023 | De Reehorst Ede

14. Samen Slimmer mogelijk maken: hoe ondersteun je uitvoerend werkers om samen te werken volgens de bedoeling

Uitvoerende professionals willen wel gefaseerd samenwerken voor veiligheid maar kunnen dat niet alleen. Hiervoor is ondersteuning nodig van beleidsmakers en hun organisaties.


Er zijn voor elke fase TOP-3 plannen om samen te werken in de uitvoering maar dat kan niet zonder een begeleidend TOP-3 plan voor beleidsmakers en leidinggevenden. Dit plan maakt inzichtelijk welk parallel proces van ondersteuning en samenwerking nodig is en biedt houvast bij het stapsgewijs realiseren daarvan.

Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid met behulp van de TOP-3 Plannen op uitvoerend en op beleidsniveau biedt de direct betrokkenen, hun netwerk én professionals houvast in het stap voor stap werken aan stabiele veiligheid en het doorbreken van patronen van onveiligheid (huiselijk geweld en kindermishandeling) in huiselijke kring.

Leerdoelen
Tijdens deze deelsessie wordt het TOP-3 Plan voor de ondersteuning van uitvoerend professionals ‘gelanceerd’. Beleidsmakers en leidinggevenden maken kennis met wat  ondersteuning van het werken volgens de visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid vraagt en hoe hierin tussen organisaties samengewerkt kan worden. Tegelijkertijd wordt geleerd hoe  een gezamenlijke focus kan worden gecreëerd. Dit gebeurt aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld TOP-3 Plan.

 

Jeanny van den Berg, hoofd advies en opleider Civil Care, voorheen directeur-bestuurder 0-100 wijkteam, directeur jeugdzorg
Ans van der Velden-Coolen, adviseur Civil Care, voorheen SPV crisisdienst, wethouder, directeur wijkteam voor multiproblem huishoudens