De deel-de-kennissessies:

1. It is easier to build strong children than to repair broken men 
Infant Mental Health / kwetsbare gezinnen / onzichtbare kinderen
Nelleke van der Boon, klinisch psycholoog, psychotraumaspecialist en IMH-deskundige, projectleider Onzichtbare kinderen in Rotterdam 

Problemen zijn er niet, tot je ze ziet. Toch? Kleine kinderen die moeiteloos de basisschool doorlopen, ondanks dat ze geweld hebben meegemaakt. Tot het fout gaat en gedragsproblemen zichtbaar worden, als ze 11, 12, 13 jaar zijn. Was er al die jaren dan niks aan de hand? Als we goed hadden opgelet, hadden we scheefgroei of stagnatie in de ontwikkeling kunnen zien. En als we die stagnatie of scheefgroei wel zien: wat is dan de beste aanpak?
Als het gaat om hulp aan (jonge) kinderen moet de focus verschuiven van hulp bij de problemen van een individueel kind naar ondersteuning van het gehele gezin. Zo kan gewerkt worden aan een veilige basis van het kind, in een veilige relatie met zijn ouders. Een stevige en veilige relatie met de ouder is een goed tegengif voor de stagnatie en scheefgroei in de ontwikkeling. 

2. Veelbelovende zorgconcepten
Lian Smits, Bestuurder, Kompaan en De Bocht
Linda Terpstra, voorzitter Raad van Bestuur, Fier.

In de deelsessie veelbelovende zorgconcepten gaan we graag met je in gesprek over kansrijke ‘disruptieve’ ontwikkelingen in de hulpverlening. Lian Smits en Linda Terpstra lichten twee ontwikkelingen toe.  De eerste ontwikkeling richt zich op ‘de beweging naar voren’, zoals uitgewerkt wordt in het concept STERK HUIS. STERK HUIS richt zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en werkwijzen door het gebruik van data, wetenschappelijk onderzoek en samenwerking van diverse partners bij het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen. Het concept is gericht op preventie en ‘stoppen van dweilen met de kraan open’.
De andere ontwikkeling richt zich op jongeren en gezinnen waar het op alle levensterreinen mis is gegaan en waar reguliere hulp niet meer toereikend is: zij hebben allerlei vormen van (specialistische) hulp gehad, maar dit had niet het gewenste resultaat. Bij deze ontwikkeling gaat het om vragen als: waarom is de bestaande hulp niet toereikend? Wat hebben deze jongeren en gezinnen nodig? Centraal staat: het ontwikkelen van een visie op dit vraagstuk, het bundelen van relevante kennis en het ontwikkelen van nieuwe vormen van (hoog specialistische) hulp. 

3. 10 Jaar hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen uit eerculturen: lessons learned
Jannie Fritsma, Systeemtherapeut en casemanager bij het Familiesteunpunt
Janine Janssen, Hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie en lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool
Achille van Hees, teamleider Zahir, Fier
Saskia de Veld,  Gedragswetenschapper bij afdeling EVA,  Kompaan en de Bocht

 

Tien jaar geleden hadden we geen idee dat meisjes en jonge vrouwen uit eerculturen óók te maken hadden met eergerelateerd geweld. We kenden de eermoorden op getrouwde vrouwen. Wat deden we toen, wat doen we nu? Wat zijn de huidige uitdagingen? De lessen uit tien jaar hulpverlening aan deze vrouwen leveren praktische tips op voor alle professionals.
De politie kan de aanpak van geweld uit naam van eer niet alleen aan. In de veiligheidszorg hebben we elkaar hard nodig. Een belangrijke partner voor de politie is de opvang. Waarom hecht de politie zoveel waarde aan samenwerking met de opvang? Waar gaat het goed en waar liggen knelpunten in de samenwerking?

4. Onzichtbaar én in contact!
De kracht van anonieme online hulpverlening
Johannes Dijkstra, teamleider, Fier, chatmetfier.nl
Gerda de Groot, staf, projectleider, Fier

De drempel voor jongeren om hulp te zoeken na het meemaken van geweld is hoog. Overdag zitten ze in een overleefstand. Maar ’s avonds of in het begin van de nacht komen de nachtmerries, de herbelevingen. Als het te veel wordt, kruipen ze achter de computer en zoeken ze naar anonieme vormen van hulp.  Zo komen ze uit bij Chatmetfier.nl. De hulpverleners van Chatmetfier.nl hebben ruim 10.000 online contacten per jaar. Wie komen er en waarom anoniem en online? En hoe kunnen we beter aansluiten bij hun belevingswereld? In deze workshop krijg je:
  • gelegenheid om ter plekke te ervaren hoe de chatapplicatie chatmetfier.nl werkt en zie je wat de mogelijkheden zijn;
  • inzicht in de mogelijkheden van online en blended hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties;
  • een inkijk in de geboden interventies gericht op veiligheid, psycho-educatie en stabilisatie.
De workshop is informerend en interactief, via jouw telefoon kun je inloggen in de applicatie. Een eyeopener voor iedereen die met jongeren werkt.

5. Verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap
Shirin Musa, Directeur, Femmes for Freedom en een ervaringsdeskundige

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap bij Nederlandse meisjes en vrouwen. Want ook in Nederland worden meisjes en vrouwen gedwongen te trouwen of getrouwd te blijven. Femmes for Freedom bestaat inmiddels 5 jaar en oefent invloed uit op juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Tijdens deze workshop zal Shirin Musa dieper ingaan op de problematiek rondom verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap. Je ontdekt de signalen die op deze verborgen problematiek kunnen duiden.

 

6. Kruip in de huid van een familieondersteuner
Interactieve kennismaking met de werkzaamheden van het 
Familiesteunpunt Radicalisering
Sarah, Manager, Familiesteunpunt Radicalisering
Monique, Casemanager, Familiesteunpunt Radicalisering
Anouk, Casemanager, Systeemtherapeut, Familiesteunpunt Radicalisering

Het Familiesteunpunt Radicalisering biedt hulp aan families die zich zorgen maken om een familielid dat mogelijk radicaliseert. In deze workshop wordt aan de hand van een casus duidelijk wat de werkzaamheden van het Familiesteunpunt Radicalisering zijn en hoor je alles over de systeemgerichte aanpak waardoor moeilijk bespreekbare zaken op tafel kunnen komen.
Stel je werkt bij het Familiesteunpunt Radicalisering en krijgt van een gemeente informatie over een jongere die mogelijk radicaliseert en de vraag om advies. Welke informatie heb je nodig om een goed beeld van de situatie te krijgen? Als casemanager van het Familiesteunpunt ga je de familie in om de familie te ondersteunen. Welke vragen stel je tijdens de intake, welke hulpvragen heeft deze familie, wie betrek je daarbij, welke antwoorden geef je op vragen van de familie en hoe zorg je dat deze familie de situatie aankan en een rol kan spelen in het voorkomen van verdere radicalisering van betrokkene? Door in de huid te kruipen van de familieondersteuner krijg je een goed beeld van de aanpak en methodiek van het Familiesteunpunt.

7. Eén van de risicofactoren voor geweld: stress door armoede en schulden
Pieter Hilhorst, Medeoprichter Goede Gieren Coöperatie
Ferdi Bekken MSc, Onderzoeker, Fier  

Bij veel meiden, (jonge) vrouwen en gezinnen die te maken krijgen met de geweldshulpverlening spelen financiële problemen. Die financiële problemen zijn vaak verweven met trauma’s, het geweld dat zij hebben meegemaakt en het toekomstperspectief. Omdat recent onderzoek heeft aangetoond dat financiële problemen grote impact hebben op weerbaarheid en leerbaarheid van cliënten (de impact is vergelijkbaar met stress door trauma’s), is het belangrijk voor de hulpverlening om hiermee aan de slag te gaan. Als de basis niet op orde is, is er weinig ruimte voor verbetering. Maar, hoe zien die financiële problemen van de meiden, (jonge) vrouwen en gezinnen er uit? En hoe werk je als professionals samen met cliënten die financiële stress hebben? Tijdens deze deelsessie krijg je zicht op deze problematiek en leer je hoe je het gesprek hierover kunt aangaan.

8 Oppositioneel gedrag en de repressie voorbij.
Peer van der Helm, Lector bij het Expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden, hoofd onderzoek Fier

In deze workshop staat oppositioneel gedrag (of zoals we het ook noemen ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’) voorop. Het gaat dan over agressief gedrag of juist vermijdend gedrag, en depressief gedrag met gebrek aan motivatie. Peer van der Helm presenteert een verklaringsmodel voor dit gedrag, gebaseerd op de nieuwste inzichten met aanbevelingen voor de praktijk en het onderwijs, gevolgd door een aantal concrete praktijkvoorbeelden die hij uitwerkt naar handelingsalternatieven.

 

9. De tafel van één
Een methode voor vrouwen die zelfredzaamheid en participatie versterkt en die leidt tot weerbaarheid.
Niki Veeger, projectleider WOMEN Inc./landelijke projecten 

Tijdens deze workshop maak je kennis met WOMEN Inc. en De Tafel van Eén. De Tafel van Eén is een aanpak die ingezet kan worden door een gemeente of andere organisatie die de kansen van vrouwen wil vergroten. Door mee te doen aan De Tafel van Eén ontdekken vrouwen dat er meer kan dan ze zelf verwachten. In deze interactieve workshop krijg je een voorproefje van de methodiek.

>> deze deelsessie is alleen te kiezen in ronde 1 <<

10. Ontschotten van hulpverleners 
Annemarie van Rijn, teamleider Maatschappelijke Participatie
Marina Reijns, Gz-psycholoog, klinisch psycholoog,  psychotherapeut en inhoudelijk directeur, Fier

Bij complexe problematiek wordt naast aandacht voor herstel en behandeling steeds meer stil gestaan bij factoren die herstel in de weg staan of nog beter: herstel bevorderen.
Een van die factoren is participatie in de samenleving; zoals het deel uit maken van onderwijs, het hebben van werk, het krijgen van een diploma en zinvolle tijdsbesteding.
Fier heeft voor deze maatschappelijke participatie en het herstel bevorderende doel allerlei initiatieven ontwikkeld. Waar zijn we trots op en wat zijn onze valkuilen? Na het deelnemen aan deze deelsessie zal jouw kijk op herstel veranderen.